CSR To School > จังหวัดพะเยา


3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่งมอ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม,อ.จุน จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจก...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนราชานุเคราะห์ อ.ปง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรม...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านร่องแมด จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจุน อ.จุน จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่งมอ...

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด อ.เชียงคำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB พะเยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอิ...