CSR To School > จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เ...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการส...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอ...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอขอ...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองซอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอขอ...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอ...

3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านลาดวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอข...