CSR To School > จังหวัดนราธิวาส


3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนอัตตัรกียะ ถ.ตรีรัตน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนลุโบะดาโต๊ะ ม.4 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านไอร์แยง ม.3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านแอแว ม.3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ม.2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรี...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านลาแล ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียน...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านละหาน ม.8 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรี...