CSR To School > จังหวัดนราธิวาส


3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบือแนนากอ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวั...

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 3BB พังงา ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี“ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาส...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านแอแว ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านกูยิ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านลาแล ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนสุคิริน ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียน...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านบาโงกือเต ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสซึ่งเป็นโรงเ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านบอเกาะ ม.2 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียน...

3BB จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านจะมาแกะ ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส   ซึ่งเ...