CSR To School > จังหวัดกาญจนบุรี


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 3BB กาญจนบุรี โดย คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้จัดการเขตนครปฐม และพนักงาน ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ต และ WiFi ฟรี ให้กับโรงเรียนท่าพะเนียดก...

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 3BB กาญจนบุรี โดย นายชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้จัดการเขตนครปฐม นายวัชรินทร์ ช่อไสว ผู้จัดจังหวัดกาญจนบุรี และพนักงาน ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ต และ WiF...