CSR To School > จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนวัดชินวราราม

3BB จังหวัดชลบุรี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการ ศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดชินวราราม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป