CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 20 มีนาคม 62 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางกัณทิมา เกตุแก้ว Supervisor ส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งเซียด ซึ่งมีนายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดทุ่งเซียด เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 190 คนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนวัดทุ่งเซียดใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี