CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านซอย 2

เมื่อวันที่ 30  มกราคม 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 30  มกราคม 61 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางกัณทิมา เกตุแก้ว Supervisor ส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/30Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านซอย 2 ซึ่งมีนายจิรพัส ทองสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านซอย 2 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 141 คนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนบ้านซอย 2 ใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี