CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านควนนิยม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 29  มกราคม 61 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/30Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านควนนิยม ซึ่งมีนางสุภาพร จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิยมและนายธรรมรงค์ เดชเกิด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านควนนิยม เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านควนนิยมเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 312 คนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านควนนิยม ต.สินปุน อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนบ้านควนนิยมใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี