CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านทุ่งจูด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 19 พฤศจิกายน 61 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยคุณกัณทิมา เกตุแก้ว Supervisor ส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/30Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งจูด ซึ่งมีนายธานิตย์ พลัดเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูดเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งจูดเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 62 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนบ้านทุ่งจูดใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี