CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดพุมเรียง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี“ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 19 ก.ย.61 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/30Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดพุมเรียง ซึ่งมีนายสังเวียน สมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุมเรียงเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดพุมเรียงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน 410 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.พุมเรียง. อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนวัดพุมเรียงใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี