CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 19 มิ.ย.61 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี  โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบ Broadband Internet Fiber ความเร็ว 100Mb/30Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ ซึ่งมีนางสาวปิยะนุช เผือกเดช หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลมีเด็กจำนวน 80 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีโดยมอบ Broadband Internet ให้ใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี