CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านทำเนียบ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี“ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 18 มิ.ย.61 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบBroadband Internet VDSL ความเร็ว 30Mb/10Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านทำเนียบ ซึ่งมีนายกฤษฎา คะตะโดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ,คณะกรรมการสถานการศึกษาและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทำเนียบเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้  โรงเรียนบ้านทำเนียบเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษามีนักเรียน 394 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านทำเนียบ. อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานีโดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนบ้านทำเนียบใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี