CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดคีรีวง

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 29 ธ.ค.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี  โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดคีรีวง   ซึ่งมีนางสาวชญาภา อุบลรักษาการแทนผู้อำนวยการและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวงเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้  นอกจากนั้น 3BB สุราษฎร์ธานียังได้มอบของขวัญให้กับน้องๆนักเรียนเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561ด้วย  โรงเรียนวัดคีรีวงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน 272 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนวัดคีรีวงใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี