CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านตะกรบ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 19 ก.ย.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านตะกรบ ซึ่งมีนายมนตรี ศักดิ์เพชรรักษาการแทนผู้อำนวยการและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะกรบเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านตะกรบเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษามีนักเรียน 120 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนบ้านตะกรบใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี