CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านกงหนิง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 21 ส.ค.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านกงหนิง ซึ่งมีนายรัฐพงษ์ พงศาปาน ผู้อำนวยการและนายธีรพงศ์  เพชรรัตน์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการโรงเรียนบ้านกงหนิงเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านกงหนิงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษามีนักเรียน 77  คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 9  ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนบ้านกงหนิงใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี