CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 26 ก.ค.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี  โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา ซึ่งมีนายสมศักดิ์ สมบัติอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษามีนักเรียน120 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี