CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านไสดง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย ได้เป็นตัวแทน 3BB มอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb. พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านไสดง ซึ่งมี ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดงและนายละเอก อินทร์โตรมผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ(ประธานกรรมการโรงเรียนบ้านไสดง ) เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านไสดง เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ200กว่าคน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนบ้านไสดงใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี