CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดบางใบไม้

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 19 มิ.ย.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย  ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดบางใบไม้ ซึ่งมีนางจงกล มะอนันต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดบางใบไม้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 340 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนวัดบางใบไม้ใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี