CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านหน้าเขา

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 16 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/5Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านหน้าเขาใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายพิมล รัตนพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาและตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนบ้านหน้าเขา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 144 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี