CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านนาแค

เมื่อวันที่  28  ก.พ.60  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี  ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบBroadband Internet ความเร็ว 30Mb/5Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านนาแคใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนางดวงกมล มากชูทรัพย์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแคและตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet ซึ่งโรงเรียนบ้านาแค เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 72 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี