CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

เมื่อวันที่  29  ธ.ค.59  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ นายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี  ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการ ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธาน มอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/5Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี นางลัญชนา ยุวพงศ์พิพัฒน์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์และตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 400  คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี