CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านหานเพชร

เมื่อวันที่  25  พ.ย.59  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 25  พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี  ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/5Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านหานเพชรใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยมีนายบัญญัติ กรายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนบ้านหานเพชรเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 125  คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6  ต.ทุ่งหลวง  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี