CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านห้วยด่าน

เมื่อวันที่  22  พ.ย.59  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 22  พ.ย. 59 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี  ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 30Mb/5Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยด่านใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายทนุพันธ์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่านและตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยด่านเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 164 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี