CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร

 เมื่อวันที่  6  ต.ค.59  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 6 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี  ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบBroadband Internet ความเร็ว 20Mb/4Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดไตรรัตนากรใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยมีนางรัตนา  แท่นนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนากร,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3และตัวแทนผู้ปกครองรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนวัดไตรรัตนากรเป็นโรงเรียน ที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 50 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี