CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านดอนสน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 4 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 20Mb/4Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านดอนสนใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนส.นันทยาภรณ์ ซ้ายพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสนรับมอบ Broadband Internet ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนสนเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 174 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี