CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านยูงงาม

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 20 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีโดยนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขายได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว 20Mb/4Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านยูงงามใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายสมเกียรติ ชูส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงงามและตัวแทนผู้ปกครองร่วมรับมอบ Broadband Internet  ซึ่งโรงเรียนบ้านยูงงามเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 มีนักเรียนจำนวน 61 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าชี  อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี