CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเกาะพงันศึกษา

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR สนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี ประจำปี 2557ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการมอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็ว 10Mb/512Kbps. พร้อมอุปกรณ์ WiFi ให้กับโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเกาะพะงันเปิดสอนในระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษาใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาท่านอาจารย์ศักสินธ์ ตันเกียรติพงัน เป็นตัวแทนในการรับมอบ Broadband Internetจากบริษัทฯ ในครั้งนี้