CSR To School > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดชยาราม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 54 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมอบ Internet ความเร็วสูงสัญญาณ Wifi 6Mb พร้อมอุปกรณ์การศึกษา( ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด )ให้กับโรงเรียนวัดชยาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งอยู่ที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีใช้งาน 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้งาน Internet ให้กับโรงเรียนตามแนวนโยบายโครงการ Internet โรงเรียนอุปถัมภ์ของบริษัท 3BB โดยมีผอ.โรงเรียนวัดชยาราม นางประทิน รักษาคงเป็นตัวแทนในการรับมอบ Internet ในครั้งนี้