CSR To School > จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบุลสงเคราะห์2)

3BB จังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบุลสงเคราะห์ 2) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณครูและน้องๆ นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป