CSR To School > จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 3BB ภูเก็ตได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษา ฟรี“ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 16 มิ.ย.60 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB ภูเก็ต โดยนางประไพพร ล่องสกุล ผู้จัดการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว Fiber 50Mb/10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ซึ่งมีนางสาว จิราภรณ์ ชินนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษามีนักเรียนประมาณ 156 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต