CSR To School > จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 3BB พังงา ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี“ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาตัวแทนผู้บริหาร 3BB จ.พังงา ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว VDSL 30Mb./10Mb.พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ซึ่งมี อาจารย์นันทวัน ทองทวีวิวัฒน์ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 135 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา