CSR To School > จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

3BB กาญจนบุรี โดย คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต นครปฐม และพนักงาน ได้เข้ามอบ internet โรงเรียน และ wifi ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม จ.กาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ 3BB จัดให้ฟรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนไทย