CSR To School > จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดท่าเรือ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2554 3BB กาญจนบุรี โดย คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้จัดการเขตนครปฐม และพนักงาน ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ต และ WiFi ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผอ.วรเทพ รักษา พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ เป็นผู้รับมอบ