CSR To School > จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนเพียงหลวง๑ (บ้านท่าตอน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

3BB จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนเพียงหลวง๑ (บ้านท่าตอน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณครูและน้องๆ นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป