CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ 3BB ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

ทีมผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน 300 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ 3BB ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร คุณศักดิ์ศิลป์ หวังพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนบน คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้จัดการเขต คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์ ผู้จัดการจังหวัดสกลนคร นำทีมพนักงานเดินทางไปมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน 300 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสกลนคร โดยขบวนรถคาราวาน 3BB บรรทุกถุงยังชีพ มุ่งหน้าสู่สกลนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ต.หนองลาด บ้านหนองสระ คุ้มดอนสามัคคี คุ้มดอนทรายมูล และวัดโพธิ์ศรี พื้นที่บริเวณอำเภอพังโคน ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 6 และบ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 และในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนขมิ้น ชุมชนบ้านดอนดู่ และชุมชนบ้านนาล้อม ในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง ขบวนคาราวานได้ใช้เรือบรรทุกถุงยังชีพเข้าหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้ถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และในวันที่ 2 สิงหาคม ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง พื้นที่บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครอีกด้วย