CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB พิษณุโลก ส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wifi ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนภายในจังหวัดทั้งสิ้น 3 แห่ง

ทีมงาน 3BB จังหวัดสตูล เข้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนอัมพวนาราม และโรงเรียนอนุบาลป่าพยอม จังหวัดพัทลุงในโครงการ "อินเตอร์เน็ตโรงเรียน"

3BB นราธิวาส ส่งมอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการ อินเทอร์เน็ต 3BB จัดให้ใช้ฟรี แก่โรงเรียน บ้านตาบา จังหวัดนราธิวาส

3BB จังหวัดสตูล มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านในเมือง และโรงเรียนอนุบาลควนโดน ในโครงการ "อินเตอร์เน็ตโรงเรียน"

3BB พัทยา จัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนตะเคียนเตี้ย และโรงเรียนทุ่งคา ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

3BB ชลบุรี มอบร่มเพื่อโครงการ "ร่มเงาแด่น้อง" ณ.โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับมอบร่มโดยคุณครู วัชรพงษ์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2554

3BB จังหวัดปัตตานี เข้ามอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการ อินเทอร์เน็ต 3BB จัดให้ใช้ฟรี แก่โรงเรียน บ้านโคกโพธิ์ และโรงเรียนบ้านนาประดู่

3BBจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนระแงะ

3BB จังหวัดสงขลาร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค ทั้งคนขับและคนซ้อน ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 4 มุมเมือง ได้แก่ วินหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , วินหน้าอำเภอหาดใหญ่, วินหน้าห้างสรรพสินค้าไดอาน่า และ วินหน้าห้าง Big C หาดใหญ่

3BB จังหวัดยะลา เข้ามอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนโครงการอินเทอร์เน็ต 3BB จัดให้ใช้ฟรี แก่โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ และโรงเรียนบ้านโกตาบารู จ.ยะลา