CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB นครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และwi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ จังหวัดนครราชสีมา

3BB นครราชสีมา เข้ามอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และwi-fi ให้กับโรงเรียนโนนไทย ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

3BB นครราชสีมา เข้ามอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และwi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านชุมชนประทาย

3BB อุตรดิตถ์ ส่งมอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ตามโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอุปถัมภ์ให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

3BB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและwi-fi ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย จ.นครราชสีมา

3BB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและwi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสัง จ.นครราชสีมา

3BB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และwi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านดอนหวาย จ.นครราชสีมา

3BB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและwi-fi ให้กับโรงเรียนเทศบาล3(บ้านหนองม่วง) จ.นครราชสีมา

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตwi-fi ให้กับโรงเรียนหลักร้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

3BB อุตรดิตถ์ โดยทีมงานบริการลูกค้า จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์