CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BBจ.เพชรบุรี ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มอบหมวกกันน็อคให้กับวินมอเตอร์ไซต์ บริเวณสี่แยกชะอำ จำนวน 20 ใบ และถือเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2555

3BBอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อาทิ สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ แก่เด็กนักเรียน ณ.โรงเรียนบ้านภูมิธรรม จ.อุทัยธานี

3BB เชียงใหม่ ส่งมอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

3BB และ ACUMEN สุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ติดตั้งจุดให้บริการ 3BB Wifi Hotspot

3BB ลำปาง ส่งมอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ใช้งานฟรี ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา (ประถม)

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมอบ Internet ความเร็วสูงสัญญาณ Wifi 6Mb พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดชยาราม ตามแนวนโยบายโครงการ Internet โรงเรียนอุปถัมภ์ของบริษัท 3BB

3BB RO8 จังหวัดสงขลามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองแห และโรงเรียนบ้านควน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโครงการ "อินเตอร์เน็ตโรงเรียน"

3BB RO8 จังหวัดสงขลามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และWiFi ให้กับโรงเรียนบ้านต้นส้านในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมอบ Internet ความเร็วสูงสัญญาณ Wifi 6Mb พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนบ้านย่านดินแดง

3BB นครราชสีมา มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และwi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านอุทัยทอง จังหวัดนครราชสีมา