CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมให้ความรู้อินเทอร์เน็ตในวันปฐมนิเทศก์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แนะนำวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี

3BB พัทลุง สนับสนุนเสื้อกีฬาให้หน่วยงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย จ.พัทลุง

3BB RO8 จังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษา และรถจักรยานโรงเรียนวัดจังโหลน

3BB นราธิวาส จัดโครงการให้ความรู้อินเทอร์เน็ต ในงาน" ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ " ณ.โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

3BB จังหวัดสงขลา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา ๔ จังหวัดภาคใต้

3BB สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Internet เพื่อชุมชนครั้งที่ 1 ณ. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม Go To School เชียงใหม่ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

3BB จ.ตรัง จัดกิจกรรมโรงเรียนสัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น 9Mb

3BB ยะลา จัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดพุทธภูมิพร้อมประชาสัมพันธ์ 3BB แนะนำบริการต่างๆ

3BB เชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย