CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

3BB ภาคตะวันตก ได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 10 ปี ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พร้อมให้ความรู้อินเทอร์เน็ตนักเรียน โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม

3BB ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน- เยี่ยมบ้าน..แลเมือง ปี 2558 ครั้งที่2 ณ ตลาดน้ำหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม ส่งมอบเสื้อกีฬาให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

3BB สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 3BB CSR To School แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Internet และการเชื่อมต่อ Internet 3BB WiFi ให้ กับนักเรียนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี

3BB สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet และเทคโนโลยีเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีนคร หาดใหญ่

3BB ภาคตะวันตก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมสนุกแจกของรางวัลให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียน โสตศึกษา จ.กาญจนบุรี

3BB จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มอบอินเทอร์เน็ต และ WIFI ให้กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมให้ความรู้อินเทอร์เน็ต ณ.โรงเรียนเทศบาล 6