3BB

News & Activity

3BB จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ 3BB ทำดีด้วยหัวใจให้แม่

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จ.ชัยนาท โดย คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต cluster นครสวรรค์ คุณณัฐสินี จิตต์ภาคภูมิ ผู้จัดการจังหวัดชัยนาท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้น้อง ตามโครงการ 3BB ทำดีด้วยหัวใจให้แม่ โดยได้จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้พร้อมหนังสือ และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ มอบให้กับโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว ต. แม่เล่ย์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ โดยมี ผอ.โสภณ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมรับมอบ

11/08/2020 13:48:45
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th