3BB

News & Activity

3BB จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ Package 3BB Gigatainment

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ทีมงานขายจ. ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมตั้งบูทประชาสัมพันธ์ Package 3BB GIGATainment ให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการหมู่บ้าน ไลโอ บลิสซ์ (Lio Bliss) อมตะนคร อ.พานทอง จ.ชลบุรี

29/06/2020 15:56:19
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th