3BB News & Activity

3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiberและ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1-31 พ.ค.61 3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node และพื้นที่ Port Utilize ต่ำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiberและ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการเสริม ของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรมได้ทราบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 3BB ระนองได้จัดทีมงานขายเดิน Knock Door ในพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอกระบุรี,อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์,อำเภอละอุ่นและภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยจะเน้นKnock Doorตามถนนสายหลักและที่เป็นแหล่งชุมนุมที่ Node ตั้งอยู่ ซึ่งในการดกิจกรรม Knock Door ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย