3BB News & Activity

3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber และ VDSLในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1-30 เม.ย.61 3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New OLT และพื้นที่ Port Utilize ต่ำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber และ VDSLในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริการเสริมของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรมได้ทราบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 3BB ระนองได้จัดทีมงานขายเดิน Knock Door และตั้ง Kios ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ, อำเภอกระบุรี, อำเภอกะเปอร์, อำเภอละอุ่น และภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยจะเน้นKnock Doorและตั้ง Kios ตามถนนสายหลักและที่เป็นแหล่งชุมนุมที่ Node ตั้งอยู่ ซึ่งในการดกิจกรรม Knock Door ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย