3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมการตลาด Mini Troop ตลาดเกษตร ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Mini Troop เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่ ณ ตลาดเกษตรและแหล่งชุมชนในพื้นที่  โดยได้ประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB  และบริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งมีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก