3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node บ้านแป้นบันนังสตา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2560  3BB จังหวัดยะลา ได้ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่  New Node บริเวณบ้านแป้นบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  เพื่อประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่  และบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งมีลูกค้าสนใจ
สอบถามพื้นที่ให้บริการ รายละเอียดต่างๆและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต ภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 14 วงจร