News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการและแจกของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกวงจร

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้า

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSLและ Fiber ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

นับเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่