3BB Promotion

3BB Movie by Monomaxxx

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 (2 เดือน)

เงื่อนไข

  • ลูกค้า 3BB และ 3BB WiFi รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้เพียง  1 ครั้งต่อ 1 ราย ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ผู้ใช้บริการ 3BB และ 3BB WiFi ที่สมัครใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการในอัตรา 129 บาทและรับสิทธิ์ใช้บริการได้ 60 วัน(ปกติ 129 บาท ใช้ได้ 30 วัน)
  • เงือนไขการให้บริการนี้ผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่Monomaxxx และ 3BB กำหนด