3BB Promotion

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการรายปี ผ่าน 3BB Shop หรือ Website 3BB

 

*ช่องทาง 3BB Shop สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

**ช่องทาง Website 3BB สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 3BB

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการรายปี (12 เดือน) ผ่านช่องทาง 3BB Shop  หรือ  Website 3BB เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และกระเป๋าเป้สุดแนว มูลค่า 690 บาท จำนวน 1 ใบ (ของมีจำนวนจำกัด)
 3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการ 12 เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักบริการรายเดือนอัตโนมัติได้
 4. กรณีลูกค้าที่สมัครบริการผ่านช่องทาง Website 3BB  ฝ่ายการตลาดส่วนกลางจะเป็นผู้จัดส่งของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 20 วัน หลังทำรายการชำระเงิน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระค่าบริการ 3BB รายปี (12 เดือน)  ผ่านช่องทาง 3BB Shop หรือ Website 3BB ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.– 31 ธ.ค. 60 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำนวนคะแนนสูงสุด  1,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียมและบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด เมื่อชำระค่าบริการ 3BB รายปี (12 เดือน)  ผ่าน ช่องทาง 3BB Shop หรือ Website 3BB  ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60 รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ท่าน/ตลอดโครงการ
 3. ต้องเป็นสมาชิกบัตรบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
 4. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือเครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร.0-2638-4000  หรือ www.bangkokbank.com/creditcard            

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรเครดิต KTC

 1. การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 500 คะแนน/รายการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม   31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC Cash Back, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ และ KTC Visa Corporate Gold และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. KTC จะโอนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน และคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 5. KTC มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด สอบถามเพิ่มเติม KTC Phone โทร 0-2123-5000