CSR To School > จังหวัดนนทบุรี


3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบางรัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณค...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนอุบลวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนธรมมสิริ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...

กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียน...

3BB กรุงเทพฯ ได้กิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อสงเสริมการศึกษาให้กับน้องๆและโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองฝรั่...

3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต  ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนพุฒิปรางค...

กิจกรรมดีๆตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์  ในเขตพื้นที่ตำบลลำโพ อำเภ...

กิจกรรมดีๆ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 ในเขตพื้นที่ตำบลบางรักน้อย อำเภอเ...

 3BB กรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งมอบ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา” หลังจากพักยก กลับมาแล้วกิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ต...