CSR To School > จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ในเขตพื้นที่นนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 570 คน คุณครู 35 คน งานนี้ ได้รับเกียร...

3BB กรุงเทพจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เรายกทีมกันไปที่โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ แถวถนน...

กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีอาคารไม้ 1 หลัง อาคารปูน 1 หลัง มี...

สร้างความสุขกับกิจกรรมตอบแทนสังคม ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวัดสำโรง (โรงเรียนหิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอาคารไม้ 2 หลัง และ อาคา...

3BB กรุงเทพจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้ได้ยกทีมไปที่โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุท...

กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียน...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบางรัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณค...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนอุบลวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนธรมมสิริ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...